تقدیر از هنرمندان و عوامل سریال رستگاران

تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

در ادامه مطلب!!!

 

 

 

تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

لیندا كیانی، افشین سنگ چاپ و آرش مجیدی

تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

افشین سنگ چاپ و آرش مجیدی

تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir


سیروس مقدم / کارگردان سریال رستگاران

تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

روناك یونسی

تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir


آرش مجیدی

تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

آتیلا پسیانی

تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

سیروس مقدم

تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

آرش مجیدی

تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

عاطفه نوری،شهربانو موسوی

تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir


تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

روناک یونسی

تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

افشین سنگ چاپ

تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

صبا كمالی،عاطفه نوری

تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir


تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

روناک یونسی

تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir


تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

كاوه خداشناس و لیندا كیانیان در مراسم تقدیر از سریال رستگاران

تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir


شهرام عبدلی


تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

افشین سنگ چاب

تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

صبا کمالی

تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir


تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

مریم سلطانی

تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

تقدیر از شهربانو موسوی بازیگر سریال رستگاران


تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

صبا كمالی در مراسم تقدیر از سریال رستگاران

تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

شهرام عبدلی، عباس امیری و آتیلا پسیانی در مراسم تقدیر از سریال رستگاران

تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

عاطفه نوری در مراسم تقدیر از سریال رستگاران

تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

شهرام عبدلی در مراسم تقدیر از سریال رستگاران


تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

اسماعیل سلطانیان در مراسم تقدیر از سریال رستگاران

تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

آتیلا پسیانی در مراسم تقدیر از سریال رستگاران 

تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

محمد غزالی در مراسم تقدیر از سریال رستگارانتقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

روناک یونسی

تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

سید عزت الله ضرغامی
تقدیر از بازیگران سریال رستگاران - pix2p.hee.ir

آتیلا پسیانی